Råd / Svamp

Muusfoto IMG 1532 600X338

Undersøgelse

Undersøgelse for trænedbrydende svampe foretages typisk i forbindelse med renovering, byfornyelse, ejerskifte, forsikringsskader eller forsikringstegning. Baggrunden kan være, at der er konstateret en skade, at man har konkret mistanke, eller man gerne vil vide hvad der måtte gemme sig af skader i bygningen.


Undersøgelserne kan derfor også have mange forskellige formål og omfang. Dette omfatter f.eks. totalundersøgelse, delundersøgelse, punktundersøgelse, arts- og omfangsbestemmelse, omfangsbestemmelse af Ægte Hussvamp, aktivitetsanalyse af Ægte Hussvamp, supplerende undersøgelse og kvalitetssikring. Læs mere nederst på siden.
Vi tilpasser undersøgelsen til den konkrete situation og kundens behov, men der tages som udgangspunkt altid stilling til skadens art, omfang, årsag og udbedring.


Dialogen med kunden både før, under og efter undersøgelsen er vigtig for bedst muligt at definere opgaven, afstemme forventninger, og sikre det rigtig forløb ag selve skadesudbedringen.


Rent praktisk udføres undersøgelsen ved en kombination af visuel undersøgelse, ikke-destruktive undersøgelsesmetoder, og i nødvendigt omfang opskæringer og boringer for undersøgelse af skjulte konstruktioner. Vi råder over alt nødvendigt måle- og undersøgelsesudstyr, som f.eks. fugtmåleudstyr, endoskoper, termografiudstyr.

 

Muusfoto IMG 1523 290X274

Prøvetagning


Ved undersøgelsen udtages der i nødvendigt omfang prøver til laboratorieanalyse. Ved analysen kan præcist fastslås hvilken art af trænedbrydende svamp der er tale om. Analysen kan også hjælpe i vurderingen af om nedbrydningen i forsikringsmæssige henseende karakteriseres som en råd- eller svampeskade. Særligt for angreb af Ægte Hussvamp kan der udtages prøver til såkaldt vitalanalyse.

Rapportering og rådgivning

Med baggrund i undersøgelsen laves en let forståelig og anvendelig rapport, næsten altid med billeder og skitser til illustration af skades- og udbedringsomfang. Ud over det tekniske, har vi også fokus på hvad det er for en problemstilling der er tale om, samt hvem og hvad rapporten skal bruges til. I rapporten beskrives og dokumenteres skadesomfanget. Udbedringsomfang beskrives med mængder, så det er let for håndværkeren at give en pris, og at udføre arbejdet. Et vigtigt del i vores rådgivning er at anvise en udbedringsmetode, der er så billig, så hurtig og så nænsom som muligt, men som stadig er helt sikker. Særligt ved angreb af Ægte Hussvamp vurderer vi altid om nye alternative udbedringsmetoder kan være relevante. Det kan f.eks. være lokal varmebehandling med mikrobølger eller HF-behandling (højfrekvens), varmluftbehandling af hele skadesområdet, eller reduceret udbedring med baggrund i f.eks. vitalanalyse. 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00


Alt efter problemstilling, behov og ønsker falder vore undersøgelser typisk ind under én af følgende kategorier:

 

Totalundersøgelse

Giver det bedst mulige billede af skader i en ejendom. Udføres typisk før byfornyelse eller gennemgribende renovering, hvor der skal bruges udbedringsvejledninger og grundlag for prisberegning.

Delundersøgelse

Fokuserer typisk på de mest kritiske risikoområder (f.eks. tag og kælder). Udføres f.eks. før en tagrenovering eller ved ønske om ophævelse af et forsikringsforbehold.

Punktundersøgelse

Koncentreres om typiske risikoområder, og omfatter kun konstatering af skader. Uføres f.eks. når der skal anmeldes skader til et forsikringsselskab, eller hvis der kun ønskes et overordnet billede af en bygnings tilstand.

Arts- og omfansbestemmelse

Undersøgelse af specifikke konstaterede skader. Omfatter fastlæggelse af skadens art, forsikringsmæssige karakterisering, omfang, årsag, samt præcise retningslinier for udbedringsarbejdet.

Omfangsbestemmelse af Ægte Hussvamp

Omfatter fastlæggelse af skadens omfang og årsag, samt præcise retningslinierfor udbedringsarbejdet. Der inddrages nye udbedringsmetoder, som

 

 

 

 

varmluftbehandling, mikrobølge- og højfrekvensbehandling, samt reduceret og passiv udbedring med baggrund i aktivitetsvurdering.

Aktivitetsvurdering af angreb af Ægte Hussvamp

Vurdering af aktiviteten af angreb af Ægte Hussvamp. Udføres ved undersøgelse på stedet, kombineret med vitalanalyse af udtagne prøver. Vurderingen bruges til om muligt at reducere de nødvendige udbedringsarbejder

Supplerende undersøgelser

Udføres når konstruktionerne er fuldstændig blotlagt ved udbedringsarbejdets påbegyndelse. Formålet er at anvise justeringer til udbedringsarbejde beskrevet ud fra indledende undersøgelser ved stikprøver.

Kvalitetssikring

Omfatter kontrol og dokumentation af udbedringsarbejdet. Dette sikrer korrekt udbedring, og dokumentationen kan være afgørende i forbindelse med salg, forsikringstegning eller optagelse af lån i ejendommen.